Pętla Mazurska – projekt połączenia mazurskich

Pętla Mazurska to jeden z najbardziej znanych polskich fenomenów przyrodniczych. Jej spektakularna sceneria od wieków inspiruje pisarzy i artystów, a także przyciąga turystów z całego świata. Jednak odległe położenie, brak infrastruktury publicznej i trudna topografia terenu sprawiły, że do tej pory nie był on dostępny dla wielu turystów. We współpracy z lokalnymi społecznościami i partnerami, Fundacja Odnowy Mazur rozpoczęła realizację nowego projektu „Mazury – Pętla Mazurska”, którego celem jest zmiana tego stanu rzeczy poprzez rozwój zrównoważonej i dostępnej oferty turystycznej w regionie, tak aby w pełni wykorzystać jego potencjał jako destynacji turystycznej. Pętla Mazurska to nazwa nadana wschodniej części Wielkiej Niziny Polskiej, która została odcięta przez Wisłę. Pętla powstała w wyniku długotrwałego meandrowania Wisły, która przesunęła bieg rzeki tworząc zakola w krajobrazie. Długość pętli wynosi około 140 kilometrów, a jej szerokość waha się od 10 do 20 kilometrów. Pętla w dużej mierze pasożytuje na Wiśle i jej dopływach. Obszar ten został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie, 10 000 – 20 000 lat temu, kiedy to resztki lądolodu skandynawskiego stopiły się i utworzyły Morze Bałtyckie.

Rozwój zrównoważonej oferty turystycznej na tym obszarze

Pętla Mazurska charakteryzuje się złożonym krajobrazem, z niską infrastrukturą turystyczną i ograniczonym rozwojem gospodarczym. Skutkuje to brakiem dostępności obszaru, zarówno ze względu na jego położenie, jak i brak połączeń komunikacją publiczną, a także ograniczoną ofertą w zakresie usług i obiektów. Pętla Mazurska składa się z wielu małych wsi i gmin wiejskich, które oddzielone są od siebie lasami, jeziorami i rzekami. Oddalenie obszaru i brak połączeń transportu publicznego utrudnia odwiedzającym zwiedzanie pętli i pełne poznanie jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Aby rozwiązać te problemy i przekształcić Pętlę Mazurską w zrównoważoną, dostępną i dochodową destynację turystyczną, Mazurska Fundacja Odnowy zainicjowała projekt „Mazury – Pętla Mazurska”. Projekt ma na celu opracowanie unikalnej, zrównoważonej i dostępnej oferty turystycznej w regionie, która w pełni realizuje jego potencjał jako destynacji turystycznej.

Wzmocnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

Mazurska Fundacja Odnowy będzie działać na rzecz wzmocnienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu poprzez poprawę dostępności do atrakcji turystycznych, rozwój organizacji i sieci pozarządowych non-profit oraz wspieranie inicjatyw i projektów, które wnoszą wartość dodaną do obszaru. Na terenie Pętli Mazurskiej znajduje się wiele atrakcji kulturalnych, historycznych i przyrodniczych, takich jak jeziora Drawsko i Żurawskie, Puszcza Piska, Górny Żubień i Góry Ślęża, Zamek w Szepietowie, Stare i Nowe Miasto w Szepietowie i wiele innych. Aby wzmocnić profil atrakcji i przybliżyć je społeczeństwu, zespół projektowy będzie pracował nad opracowaniem interaktywnej mapy cyfrowej Pętli, a także stworzeniem aplikacji mobilnej.

Ochrona przyrody i poprawa jakości przestrzeni publicznych

Na terenie Pętli Mazurskiej znajduje się wiele parków przyrodniczych, lasów i jezior. Projekt będzie pracował nad stworzeniem sieci obszarów chronionych i parków przyrody, a także nad rozwojem zrównoważonej działalności turystycznej na tych obszarach. Projekt stworzy również sieć zielonych korytarzy, które pomogą połączyć różne części obszaru i udostępnić je ludziom. Pętla Mazurska otoczona jest lasami i jeziorami. W ramach projektu będą prowadzone prace nad wzmocnieniem ich funkcji ekologicznej oraz rozwojem infrastruktury leśnej i wodnej, w tym ścieżek pieszych i rowerowych, szlaków kajakowych, wież widokowych i innych obiektów. Dzięki tym działaniom powstaną nowe, zrównoważone i dochodowe produkty turystyczne, a jednocześnie poprawi się jakość przestrzeni publicznej w regionie.